hoa chat xay dung, phu gia san xuat be tong, phu gia chong an mon, Hóa chất xây dựng, Phụ gia sản xuất bê tông Grace, Phụ gia chống ăn mòn, Vữa xây khô trộn sẵn Remitar, phu gia be tong, phu gia be tong HCM, phụ gia chống thấm bêtông, phụ gia hóa dẻo và siêu hóa dẻo cho bêtông, phụ gia chống ăn mòn cho bêtông, phụ gia cuốn khí cho bêtông, sợi gia cường cho bêtông, dầu tháo ván khuôn cho bêtông, vữa xây tô remitar, vữa lấp không có ngót remitar, vữa xây remitar, vữa lát gạch remitar, diy - vữa khô gói nhỏ remitar,

hoa chat xay dung, phu gia san xuat be tong, phu gia chong an mon, Hóa chất xây dựng, Phụ gia sản xuất bê tông Grace, Phụ gia chống ăn mòn, Vữa xây khô trộn sẵn Remitar, phu gia be tong, phu gia be tong HCM, phụ gia chống thấm bêtông, phụ gia hóa dẻo và siêu hóa dẻo cho bêtông, phụ gia chống ăn mòn cho bêtông, phụ gia cuốn khí cho bêtông, sợi gia cường cho bêtông, dầu tháo ván khuôn cho bêtông, vữa xây tô remitar, vữa lấp không có ngót remitar, vữa xây remitar, vữa lát gạch remitar, diy - vữa khô gói nhỏ remitar,

Phương pháp thi công Bê tông (Mixing Concrete)

 

Phương pháp thi công Bê tông (Mixing Concrete)

Trộn bê tông
Phải trộn bê tông theo từng mẻ tại trạm có khả năng kết hợp các loại cấp phối, xi măng và nước (bao gồm cả phụ gia, nếu có) thành một hỗn hợp đồng đều về màu sắc và độ sệt và không làm hỗn hợp bị phân tầng khi đổ.
Khi bắt đầu thực hiện công việc bằng một máy trộn đã được làm sạch, mẻ đầu tiên chỉ được chứa một nửa lượng cấp phối thô thông thường để bù cho các vật liệu khác bị dính vào tang trống.
Độ ẩm của cấp phối phải được xác định hàng ngày trước khi bắt đầu trộn bê tông và theo các khoảng thời gian nhất định trong một ngày nếu cần thiết. Nhà thầu phải tính tới hàm lượng nước ở trong cấp phối khi xác định khối lượng nước cho vào từng mẻ trộn, và phải điều chỉnh lượng nước bổ sung vào từng mẻ trộn để duy trì tỷ lệ xi măng/nước được duyệt trong bê tông trộn.
 

Mixing concrete
Concrete shall be mixed in batches in plant capable of combining the aggregates, cement and water (including admixtures, if any) into a mixture uniform in colour and consistency, and of discharging the mixture without segregation.
On commencing work with a clean mixer the first batch shall contain only half the normal quantity of coarse aggregate to compensate for the adhesion of the other materials to the drum.
The moisture contents of the aggregates shall be determined before the commencement of each day’s concreting and at such intervals during each day as may be necessary. The Contractor shall make due allowance for water contained in the aggregates when determining the quantity of water to be added to each mix, and shall adjust the amount of water added to each mix to maintain the approved free water/cement ratio of the mixed concrete.
 

Bê tông trộn sẵn
Bê tông không được sản xuất dưới sự kiểm soát trực tiếp của Nhà thầu và bằng máy tại hoặc kế cận Công trường phải được coi là loại bê tông trộn sẵn.
Không được sử dụng bê tông trộn sẵn cho bất kỳ hạng mục nào của Công trình nếu không có ý kiến cho phép bằng văn bản của Chủ nhiệm Dự án và việc phê duyệt đó có thể bị huỷ bỏ bất kỳ lúc nào.
Nhà thầu phải đảm bảo với Chủ nhiệm Dự án rằng bê tông trộn sẵn tuân thủ theo Yêu cầu kỹ thuật về bê tông, và việc sản xuất và vận chuyển của bên cung cấp dự kiến là thích hợp để hoàn thành đáp ứng và đúng tiến độ công tác bê tông. Khu cung cấp phải luôn được mở để Chủ nhiệm Dự án đến kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào.
Những yêu cầu cụ thể về việc lấy mẫu, trộn thử, kiểm tra và chất lượng đối với các mác bê tông khác nhau được áp dụng tương tự đối với bê tông trộn sẵn.
Nhà thầu phải cung cấp các phương tiện, thiết bị bổ sung mà Chủ nhiệm Dự án có thể yêu cầu phục vụ cho công tác giám sát và kiểm tra việc cân đo, trộn và vận chuyển bê tông trộn sẵn.

Ready-mixed concrete
Any concrete, which is not prepared under the direct control of the Contractor, and by plant situated on or reasonably adjacent to the Site, shall be classed as ready-mixed concrete.
Ready-mixed concrete shall not be used in any part of the Works without the written approval of the Project Manager, which approval may be withdrawn at any time. 
The Contractor shall satisfy the Project Manager that ready-mixed concrete complies with the Specification for concrete, and that the manufacturing and delivery resources of the proposed supplier are adequate to ensure proper and timely completion of each concreting operation. The proposed supply depot shall be open to inspection by the Project Manager at all times.
The specified requirements as to the sampling, trial-mixing, testing and quality of concrete of various grades shall apply equally to ready-mixed concrete.
The Contractor shall provide every additional facility that the Project Manager may require for the supervision and inspection of the batching, mixing and transporting of ready-mixed concrete.

Đổ bê tông
Trước khi tiến hành đổ bê tông bất kỳ hạng mục nào của Công trình Nhà thầu phải tự kiểm tra để đảm bảo rằng toàn bộ phần sẽ đổ đã sẵn sàng để tiếp nhận bê tông. Nhà thầu cũng phải thông báo cho Chủ nhiệm Dự án biết để đến kiểm tra địa điểm và lập biên bản ghi chép đổ bê tông nếu có quy định.
Nhiệt độ của bê tông khi đổ không được vượt quá 200C, ngoại trừ khi các yêu cầu trong các Điều khoản 6.5.19, 6.5.20 hoặc 6.5.21 (nếu thích hợp) được thoả mãn.
Bê tông phải được đổ và đầm trước khi bắt đầu đông, và trong mọi trường hợp, không được quá 45 phút kể từ lúc trộn bê tông.
Nhà thầu phải đổ một cách cẩn trọng theo từng lớp ngang và giữ ở cùng độ cao trên toàn công trình. Không được để bê tông trượt hoặc chảy theo các bề mặt dốc đến vị trí đổ cuối cùng mà phải đổ trực tiếp vào vị trí đổ cuối cùng bằng gầu, xe tải, xe tay, ống xả hoặc thiết bị khác, hoặc nếu không được thì phải dùng xẻng xúc đổ vào vị trí đổ và phải luôn luôn chú ý tránh bị phân tầng. Bê tông được đổ thành các tấm nằm ngang từ xe đẩy tay hoặc xe ben khác phải trút lên trên mặt của lớp bê tông đã đổ trước đó.
Bê tông phải được rót thẳng đứng vào vị trí đổ. Không được đập mạnh vào ván khuôn giữa điểm rót và điểm đổ cuối cùng trong công trình. Không được đổ bê tông tự do ở độ cao lớn hơn 1,5m. Máng rót và băng tải phải được thiết kế sao cho không xảy ra phân tầng hoặc thất thoát vữa, và phải cung cấp ống thẳng đứng hoặc thiết bị khác đảm bảo rót thẳng đứng vào vị trí đổ bê tông.
Nếu đổ bê tông thành từng lớp thì mỗi lớp phải được trộn nhập vào lớp đổ trước đó trước khi lớp đó đông cứng. Nếu cần thiết, phải hạn chế diện tích đổ để đạt được yêu cầu này.
Khi dùng ống hơi để đổ, nếu đầu ống đổ không có thiết bị hút thì phải để miệng ống sát với công trình. Vữa hoặc nước dùng lúc bắt đầu hoặc kết thúc một lần đổ phải xả ra bên ngoài ván khuôn.
Khi dùng máy bơm, đầu cuối của ống cấp phải để ngập trong bê tông khi đổ để hỗ trợ công tác đầm. Vữa và nước dùng lúc bắt đầu hoặc kết thúc một lần đổ phải xả ra bên ngoài ván khuôn.
Khi bê tông tiếp xúc đất hoặc các vật liệu khác có khả năng bị rời ra hoặc trượt đi thì Nhà thầu phải có biện pháp ngăn không cho vật liệu đó rơi xuống bề mặt bê tông. Tuỳ theo phê duyệt của Chủ nhiệm Dự án, những biện pháp này có thể phải bao gồm cả việc đặt gỗ hoặc cắt và loại bỏ phần gỗ theo từng đoạn nhỏ hoặc từng độ sâu.


Placing concrete
Before placing concrete in any part of the Works the Contractor shall satisfy himself by inspection that that part is in all respects ready for the reception of concrete. He shall also notify the Project Manager so as to enable him to inspect the location and prepare a pour sheet record if so required.
The temperature of concrete at placing shall not exceed 200C, except where requirements of Clauses 6.5.19, 6.5.20 or 6.5.21 (as appropriate) are met.
Concrete shall be placed and compacted before initial set has occurred and, in any event, not later than forty-five minutes from the time of mixing.
Concrete shall be carefully placed in horizontal layers that shall be kept at an even height throughout the work. Concrete shall not be allowed to slide or flow down sloping surfaces into its final position but shall be placed directly in its final position from skip, truck, barrow, down pipe or other placing machine or device or, if this is impossible, it shall be shovelled into position with care being taken to avoid segregation. Concrete placed in horizontal slabs from barrows or other tipping vehicles shall be tipped into the face of the previously-placed concrete.
Concrete dropped into place in the work shall be dropped vertically. It shall not strike the formwork between the point of its discharge and its final place in the work. Concrete shall not be dropped freely through a height greater than 1.5 m. Chutes and conveyor belts shall be so designed that there is no segregation or loss of mortar and shall be provided with a vertical pipe, or other device, which ensures that concrete is discharged vertically into place.
Where a lift of concrete is built up in layers, each layer shall be properly merged into the preceding layer before initial set takes place. If necessary the area of the pour will be restricted to ensure that this is achieved.
When pneumatic placers are used, if the end of the placer pipe is not equipped with an energy-absorbing device it shall be kept as close to the work as practicable. Mortar or water used at the beginning or end of a run shall be discharged outside the formwork.
When pumps are used the end of the supply pipe shall be kept immersed in the concrete during placing to assist compaction. Mortar or water used at the beginning or end of a run shall be discharged outside the formwork.
Where concrete abuts against earth or other materials liable to become loose or to slip, the Contractor shall take steps to prevent any such loose material falling on to the surface of the concrete. Subject to the approval of the Project Manager such steps may include leaving timbering in place or cutting away and removing timbering in small lengths or depths at a time.

hoa chat xay dung, phu gia san xuat be tong, phu gia chong an mon, Hóa chất xây dựng, Phụ gia sản xuất bê tông Grace, Phụ gia chống ăn mòn, Vữa xây khô trộn sẵn Remitar, phu gia be tong, phu gia be tong HCM, phụ gia chống thấm bêtông, phụ gia hóa dẻo và siêu hóa dẻo cho bêtông, phụ gia chống ăn mòn cho bêtông, phụ gia cuốn khí cho bêtông, sợi gia cường cho bêtông, dầu tháo ván khuôn cho bêtông, vữa xây tô remitar, vữa lấp không có ngót remitar, vữa xây remitar, vữa lát gạch remitar, diy - vữa khô gói nhỏ remitar,

Zalo
Zalo